Srbija i Balkan

Svaka škola mora da ima krizni tim: Izmenjen pravilnik o postupanju u slučaju nasilja

Ministarstvo prosvete je u cilju unapređivanja postupanja škola u oblasti zaštite od nasilja i reagovanja u kriznim situacijama izmenilo Pravilnik o Protokolu postupanja
Svaka škola mora da ima krizni tim: Izmenjen pravilnik o postupanju u slučaju nasiljaGetty © Matthew Horwood

U cilju unapređivanja postupanja škola u oblasti zaštite od nasilja i reagovanja u kriznim situacijama, Ministarstvo prosvete izmenilo je i dopunilo Pravilnik o Protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje.

Najznačajnija izmena odnosi se na uvođenje procedura postupanja zaposlenih u kriznim situacijama.

Izmene i dopune Pravilnika deo su aktivnosti kojima se jača vaspitna uloga škola i obrazovni sistem za prevenciju i odgovor na nasilje, donete su radi usaglašavanja sa izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, a najznačajnija izmena odnosi se na uvođenje procedura postupanja zaposlenih u kriznim situacijama, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

Ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović objasnila je da su se zaposleni u školama u postupanju u kriznim situacijama do sada vodili Priručnikom, koji je definisao određene krizne situacije i preporuke za postupanje zaposlenih.

Međutim, nakon tragičnih majskih događaja neophodno je bilo precizirati i formalizovati postupanje, definisati nove situacije i unaprediti procedure postupanja u kriznim situacijama.

"Iako određene krizne situacije ne možemo predvideti, svakako možemo raditi na osnaživanju, jačanju zaposlenih u školama za blagovremeno reagovanje u kriznim situacijama u cilju ublažavanja i minimiziranja posledica koji krizni događaj može da ima po fizičko i mentalno zdravlje učenika i zaposlenih i po organizaciju rada i funkcionisanje ustanove", rekla je ministarka i naglasila da upravljanje stresnom situacijom može da umanji posledice stresnog događaja".

Pravilnikom je predviđeno da škole imaju Tim za krizne događaje, koji je deo Tima za zaštitu od nasilja, kao i program postupanja ustanove u kriznim događajima, koji se izrađuje kao obavezni i sastavni deo programa zaštite od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.

Definisane su krizne situacije koje na direktan ili indirektan način mogu pogoditi školsku zajednicu, kao i koraci postupanja u vreme i nakon kriznog događaja. Jasno je definisana uloga članova Tima za krizne situacije, kao i uključivanje i saradnja sa drugim institucijama i ustanovama iz spoljašnje mreže zaštite (policija, hitna pomoć, vatrogasci, zdravstveni i socijalni sistemi).

"Ovako precizirano postupanje i uloge omogućavaju bolje reagovanje, izvesnost i jednoobraznost postupanja ustanova. U cilju osnaživanja zaposlenih za postupanje u kriznim događajima pripremljen je i Priručnik sa smernicama i preporukama za postupanje, organizovanje rada škola nakon kriznog događaja, kao i preporuke za komunikaciju sa učenicima, roditeljima, zaposlenima", rekla je ministarka i najavila za naredni period obuke za zaposlene.

O udaljavanju učenika iz škole

Pored ovoga, pojačana je uloga Tima za zaštitu od nasilja, koji sada može procenjivati da li je neophodno da se tokom trajanja vaspitno-disciplinskog postupka učenik udaljava iz škole, što u skladu sa novom merom iz Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja iznosi najkraće pet radnih dana, a najduže do okončanja vaspitno-disciplinskog postupka.

"Tim to čini uvažavajući rizike, dosadašnje ponašanje učenika i izrečene mere, posledice i okolnosti situacije, bezbednost, uzrast i razvojne karakteristike deteta", objašnjava Đukić Dejanović i dodaje da su pojašnjene i procedure postupanja kada su deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom učesnici nasilnih situacija, jer procedure moraju uvažiti nivo razvoja deteta.

Precizirano je postupanje u situacijama kada učenici vrše bilo koji oblik nasilja prema zaposlenima, zbog kog se sada uvek primenjuju mere i aktivnosti propisane za treći, najozbiljniji nivo vršnjačkog nasilja (direktor pokreće vaspitno-disciplinski postupak, obaveštavaju se roditelji i spoljašnja zaštitna mreža).

Izmene Pravilnika o postupanju u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje dodatni akcenat stavljaju na preventivne aktivnosti u školi koje uključuju i roditelje i zaposlene, obavezu stručnog usavršavanja zaposlenih, ali i bolje planiranje programa zaštite na osnovu analize stanja, aktuelnih potreba škola i evaluacije rezultata prethodnog programa zaštite, što je preporuka Državne revizorske institucije.

Pojedine izmene se odnose na preciziranje postupanja u situacijama digitalnog nasilja i situacijama sumnje ili saznanja o trgovini ljudima. U izradu ovog podzakonskog akta, pored nadležnih institucija, bili su uključeni i predstavnici reprezentativnih sindikata, strukovnih udruženja psihologa i pedagoga, stručna javnost, saopštili su iz Ministarstva prosvete.

image